കോള്‍സ്ലോ സലാഡ്/Coleslaw Salad/Salad Recipe/Simple & Tasty Salad

വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ വ്യത്യസ്ഥവും രുചികരവുമായ ഒരു സലാഡ് ആണ് ഈ വീഡിയോയില്‍ കാണിക്കുന്നത്..
Hi dear friends I am Bency here.. Thanks you found my videos on YouTube. If you are new to my channel a big thanks and hug to you and WELCOME to the family “Help Me Lord “. Here I am sharing cooking videos, Health Tips, Beauty Tips, Cooking tips, Hair care tips, etc.. I Hope you will enjoy my channel.. Thanks for watching! don’t forget to LIKE, COMMENT and SHARE! Thanks for SUBSCRIBING and SUPPORTING!

Beauty Tips :

Kitchen Tips :

Health Tips :

Hair Care Tips :

Help Me Lord Channel Cooking Recipes :

Vegetarian Dishes :

Non-Vegetarian dishes :

Kids Special :

MY OTHER CHANEL :
ALL VIDEOS :
FACEBOOK PAGE :

Tags:

30 Comments

 1. minnu jasla January 23, 2018
 2. hani maria January 23, 2018
 3. Nahas Nasir January 23, 2018
 4. Biji's Kitchen January 23, 2018
 5. Smart Care January 23, 2018
 6. Sasi Ap January 23, 2018
 7. greeshma SEKHAR January 23, 2018
 8. greeshma SEKHAR January 23, 2018
 9. Vindhyaaneesh Athulaarav January 23, 2018
 10. Vindhyaaneesh Athulaarav January 23, 2018
 11. Ima Ravikumar January 23, 2018
 12. mano john January 23, 2018
 13. Hadi Hameed January 23, 2018
 14. neethu rajeev January 23, 2018
 15. Deepa Dhanush January 23, 2018
 16. Honey manu January 23, 2018
 17. Rameeza Siddeeq January 23, 2018
 18. Usha Snair January 23, 2018
 19. shoukath zeenath January 23, 2018
 20. Drisya drisya January 23, 2018
 21. sofiya sathikumar January 23, 2018
 22. Wahid Abdul January 23, 2018
 23. Lisy Varghese January 23, 2018
 24. Lisy Varghese January 23, 2018
 25. Sandhya M January 23, 2018
 26. Anitha Nair January 23, 2018
 27. ASHA JENSON JENSON January 23, 2018
 28. Achu Shanu January 23, 2018
 29. SUMESH A S January 23, 2018
 30. J J January 23, 2018

Add Comment

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Filter